Vitajte na stránkach internetového obchodu Kvety Online.sk

Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

 

2.Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľom internetového obchodu Kvety Online.sk je spoločnosť Ample, s.r.o., so sídlom kpt.M.Uhra 72/24, 90701 Myjava, Slovenská republika, IČO:36276219, IČ DPH SK2022075759.

 

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu od predávajúceho.

3.Uzatvorenie kúpnej zmluvy - Objednávka

Kúpna zmluva je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim na základe objednávky, ktorá je realizovaná kupujúcim prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, prípadne e-mailom alebo telefonicky. Objednávka, ktorá nebude obsahovať požadované údaje, nemusí byť zo strany predávajúceho potvrdená.

Potvrdenie objednávky predávajúcim sa považuje za záväzné uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

4. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním. Kupujúci musí o tomto upovedomiť predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Informácia o stornovaní objednávky musí obsahovať číslo objednávky, meno a priezvisko kupujúceho (resp.obchodné meno), a e-mail kupujúceho. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom alebo telefonicky. V prípade stornovania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred jej stornovaním, predávajúci vráti danú sumu kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do 3 dní.

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé kontaktné údaje alebo požadovaný tovar nie je skladom. V tomto prípade bude kupujúci ihneď informovaný o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred jej zrušením zo strany predávajúceho, predávajúci vráti danú sumu kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do 3 dní.vke nepravdiv

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka.


Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail s nasledovným znením: „Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu)." Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum.
Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, cene a termíne. Ďalej je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave a odoslať kupujúcemu spolu so zásielkou i daňový doklad.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnuté náklady na doručenie tovaru. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, cene a termíne.

 

6.Cena tovaru a platba za tovar

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode Kvety Online.sk sú konečné, teda vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny. Pri uskutočňovaní objednávky kupujúcim vždy platí cena stanovená v čase objednávky.

Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar dvomi spôsobmi:

- na dobierku – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

- platbou vopred – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov.

 

7. Dodacie podmienky a poplatky za prepravu

Dodanie objednaného tovaru je realizované v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávky sú spracované obvykle do 24hodín a odosielame v priebehu 2-5 pracovných dní. V prípade platby vopred na účet predávajúceho, bude objednávka odoslaná po prijatí platby. O odoslaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Miesto dodania objednávky je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci odmietne prevziať objednávku, alebo bude nutné opakovať doručenie viac ako tri razy, kupujúci hradí všetky náklady s týmto vzniknuté.

Objednávky sú doručované v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. kuriérskou službou. Po individuálnom dohovore kupujúceho s predávajúcim, je možné tovar zaslať aj Slovenskou poštou. Pri odoslaní objednávky kuriérom, kupujúceho bude kuriér telefonicky kontaktovať v deň dodania.

 

Poplatky za dopravu sú stanovené jednotnou sadzbou 4,90EUR vrátane DPH bez ohľadu na hmotnosť alebo veľkosť zásielky. Všetky ostatné poplatky, ktoré sú vyššie ako stanovená cena za dopravu, znáša a hradí predávajúci.

Pri objednávke nad 100EUR s DPH, kupujúci nehradí žiadne poplatky za dopravu.

 

8. Reklamácie

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení a zásielku neprebrať.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tzn. do 24hodín. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť reklamovanie tovaru ihneď po zistení vady. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady alebo vrátenia kúpnej ceny.

Kupujúci môže reklamovať len tovar, ktoré vykazuje vady, ktor vykazuje vady, ktoré spôsobil výrobca alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci nemá právo reklamovať tovar u ktorého došlo k závade jeho nesprávnym zaobchádzaním, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru, poškodením tovaru alebo znečistením tovaru.

Kupujúci nemá právo reklamovať tovar po uplynutí záručnej doby tovaru, tzn.24 mesiacov od prijatia.

Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke internetového obchodu Kvety Online.sk sa vzťahuje na vady materiálov, funkčné chyby a nedostatky vzniknuté pri výrobe.

Pri uplatňovaní reklamácie kupujúci pošle e-mail, v ktorom uvedie meno, e-mail, telefonický kontakt, číslo faktúry, označenie výrobku a popis závady.

Predávajúci mu následne zašle informácie o ďalšom postupe. Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho spolu s kópiou faktúry.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Predávajúci rozhoduje o spôsobe vybavenia reklamácie:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • vrátením kúpnej ceny

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo právo výmeny tovaru za iný.

 

9.Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho nezneužije a neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov, ktorým sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú už pri potvrdení objednávky.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

 

10. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a prípadné spory výslovne neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Všetky vykonané zmeny budú uverejnené umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.